AJANKOHTAISTA

11.3.2019


Ennakointi näkyy viivan alla

Ennakoiva kunnossapito ja varaosat ovat elintärkeitä sahan luotettavuuden ja toimivuuden kannalta. Koneiden korjaaminen ja varastonpitäminen on kallista, mutta toisaalta sahalinjan seisominen riittämättömän huollon tai varaosapuutteiden takia voi koitua vieläkin kalliimmaksi. Ennakoivalla huollolla minimoidaan mahdolliset koneiden rikkoutumiset ja varmistetaan tarvittavien varaosien saatavuus.

Ennakoivan huollon tehtävä on pitää laitteet jatkuvasti käyttökunnossa. On kustannustehokkaampaa tehdä ennakkohuoltoa kuin laitteisiin tehtäviä korjauksia. Kunnossapitopalvelut eivät ole sahoille vain kustannuserä, vaan tärkeä osa tuotantoketjua, jolla varmistetaan laadukas lopputuote ja häiriötön tuotanto.

Kunnossapito jaetaan kahteen alaryhmään: häiriökorjaukset ja suunniteltu kunnossapito. Jälkimmäisessä on oleellista pystyä ohjaamaan kunnossapitotöitä ja seisokkisuunnittelua. Suunnittelussa on hyvä olla hyödynnettävänä myös dokumentteja, kuten kunnonvalvontaraportit ja huoltohistoria. Raportit toimivat apuna myös tulevien projektien ja investointien suunnittelussa. Ennakoivan kunnossapidon suunnittelulla voidaan välttyä yllättäviltä vikaantumisilta ja tätä kautta tuotannon pysähdyksiltä. Oikeanlaisilla dokumenteilla ja analyyseillä on arvokas merkitys kunnossapidon laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toteuttamiseen.

Yllätä viat, ennen kuin ne yllättävät sinut

Ennakoivan kunnossapidon pääasiallinen tavoite on havaita alkavat viat ennen kuin ne pääsevät yllättämään. Siksi ennakoivaa kunnossapitoa on hyvä suunnitella ja toteuttaa ennalta määritetyn vuosikellon suunnitelman mukaisesti. Vuosikellon on hyvä pitää sisällään muun muassa linjauksia, silmämääräisiä tarkastuksia, automaatiohuoltoa ja kalibrointeja. Nämä palvelut tukevat jatkuvaa tuotannon tehostamista ja häiriöaikojen lyhentämistä.

Kunnossapito on sidoksissa vuosihuoltoihin ja suunniteltuihin vuosiseisokkeihin. Jotta huolloista saadaan täysi hyöty irti, on vuosikello laadittava aina tuotantolaitoskohtaisesti yhdessä tuotannon suunnittelun ja kunnossapidon kanssa. Osana kunnossapitoa huollon on tärkeää ottaa huomioon myös tuotannon kehittäminen ja ratkaisut mahdollisiin pieninvestointeihin. Nykyään myös entistä merkittävimmässä osassa on työturvallisuus- ja ympäristöasiat. Tarkastuksissa täytyy ottaa myös nämä näkökohdat huomioon ja pyrkiä edesauttamaan, ettei mahdollisia työtapaturmia ja ympäristövahinkoja syntyisi.

Mitä tehdä itse, mitä ostaa ulkopuolelta?

Ennakoivaa kunnossapitoa suunnitellessa aluksi kannattaa määritellään asiat, jolla vuosikelloa lähdetään suunnittelemaan. Mitkä ovat toiminnallisesti merkittäviä huoltokohteita? Millaisia suunnitelmia pitäisi tehdä vikaantumisen ehkäisemiseksi? Mitä yrityksen on järkevää tehdä itse? Mitä ehkä kannattaisi ostaa ulkopuoliselta asiantuntijakumppanilta? Ulkopuoliset palvelut on hyvä kohdentaa laitoksen kriittisimpiin kohteisiin. Kriittisyyttä kartoittaessa käydään lävitse laitteiden huoltohistoria ja vikaantuminen. Samalla määritetään laitoksen oman kunnossapidon tehtävät. Vuosikelloa suunniteltaessa voidaan määritteinä käyttää muun muassa käyttötunteja sekä vuodenaikojen vaihtumista (puun jäätymisen ja sulamisen vaikutukset sahaamiseen). Näillä muuttujilla pystytään määrittämään, että kunnossapito on oikea-aikaista ja yli- ja alihuoltaminen minimoidaan.

Kun saatua tietoa kerätään systemaattisesti, alkaa laitteista kertyä elintärkeää dataa ajan myötä. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioimalla, kauanko mikäkin osa kestää, mikä on korjausaika ja korjaamisen kustannus. Samaista tietoa analysoimalla voidaan hyödyntää tulevaisuuden kunnossapidon tarpeiden kartoitukseen. Kun esimerkiksi särmä vaatii huoltoa säännöllisin väliajoin, voidaan tätä tietoa käyttää vuosikellon suunnittelussa.
Jotta ulkopuolisesta asiantuntijapalvelusta saa parhaan mahdollisen hyödyn, vaatii se sitoutumista myös tuotannon ja kunnossapidon henkilökunnalta. Yhteistyöllä ja sovitun huolto-ohjelman noudattaminen antaa parhaan hyödyn asiakkaalle ja tuottavuudessa saavutetaan parannuksia.

Tutustu Heinola Serviceen

Toimitusvalikoimaan kuuluu kuivauksen teknologiat sekä näiden automaatiot turvaratkaisuineen. Meillä on lisäksi satavuotiset perinteet hakkurivalmistuksesta, ja olemmekin Euroopan johtavia hakkuritoimittajia.

Tutustu tarjontaamme

Lataa lisää